1. Algemeen
1.1 Onder ‘Step2.nl' wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de besloten vennootschap, Handelsonderneming Pragma International Trading B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Veenendaal aan de Kruisboog 32, 3905 TG. Telefoonnummer 0318 – 57 88 00, e-mailadres info@step2.nl

1.2. Step2.nl is ingeschreven in het Handelsregister te Ede, KvK-nummer 08080816 BTW-nummer NL810362557B01.

2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle internetverkopen, waarbij Step2.nl als leverancier van producten optreedt.

3. Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Step2.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Step2.nl heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

4. Overeenkomst
4.1 De koopovereenkomst tussen Step2.nl en koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling is verstreken.

5. Prijzen
5.1 Alle prijzen zijn inclusief de Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

6. Afzetgebied
6.1 Op dit moment worden alleen goederen geleverd aan klanten binnen Nederland, België, en Duitsland. Bestellingen kunnen vanuit andere landen worden geplaatst, maar aflevering kan slechts in de bovengenoemde landen geschieden.
6.2 Op termijn zullen andere afzetgebieden worden toegevoegd.

7. Bezorgkosten producten
7.1 Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief bezorgkosten. 
7.2 De bezorgkosten zijn afhankelijk per product.

8. Levering en levertijd
8.1 Binnen Nederland, België, Luxemburg en Duitsland levert Step2.nl de bestelde producten binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits het bestelde product voorradig is. 
8.2 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als gegarandeerde termijn. Step2.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. 
8.3 Aflevering geschiedt: ‘CPT', dat wil zeggen dat Step2.nl zorg draagt voor bezorging met een vervoerder ter keuze van Step2.nl. Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering (Incoterms 1990). 
8.4 Step2.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Step2.nl gedragen. 
8.6 Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat u wordt benaderd via telefoon of e-mail om de juistheid van uw bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent. 
8.7 Step2.nl dient conform artikel 7:46f BW binnen 30 dagen na plaatsing van bestelling aan haar verplichtingen m.b.t. de koop op afstand te voldoen. Mocht er sprake zijn van verzuim, dan wordt dit nietig verklaard als de vertraging in levering niet aan Step2.nl kan worden toegeschreven of als nakoming blijvend onmogelijk is bij het ontbreken van juiste klantgegevens of het nalaten van betaling.

9. Veilig betalen
Step2.nl biedt verschillende betaalmethoden:
9.1 Elektronisch betalen via iDEAL en creditcard. Tijdens het bestelproces wordt u doorgelinkt naar de betaalpagina van uw bank en voldoet u het bedrag op de bij u bekende en door de bank gehanteerde wijze. Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd en u ontvangt een e-mailbericht waarin wordt aangegeven of de betaling wel of niet is goedgekeurd. 
9.2 Naast betalingen via iDEAL biedt Step2.nl ook de mogelijkheid het te verschuldigde bedrag vooraf  te betalen. Na ontvangst van de volledige betaling inclusief verzendkosten zullen wij tot levering overgaan.

10. Retour producten 
10.1 Producten, die u via de webshop van Step2.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres worden retour genomen. Producten worden alleen retour genomen als u de factuur nog in bezit heeft, de aankoop nog niet is gebruikt en nog in de originele verpakking verkeert. De koper kan binnen 14 werkdagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. Step2.nl berekent geen kosten voor het retour sturen van artikelen op deze wijze. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres via e-mail contact op te nemen met info@Step2.nl. U ontvangt dan de betreffende instructies voor de correcte werkwijze.
10.2 Wanneer u een defect product of in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Step2.nl kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits u de factuur nog in bezit heeft, de aankoop nog niet is gebruikt en nog in de originele verpakking verkeert. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres via e-mail contact op te nemen met info@Step2.nl. U ontvangt dan de betreffende instructies voor de correcte werkwijze.
10.3 Wanneer er sprake is van levering van een incompleet product, dan levert Step2.nl kosteloos de ontbrekende onderdelen voor het door u bestelde product mits u de factuur nog in bezit heeft, de aankoop nog niet is gebruikt en nog in de originele verpakking verkeert. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres via e-mail contact op te nemen met info@Step2.nl. U ontvangt dan de betreffende instructies voor de correcte werkwijze.
10.4 Indien u producten heeft geretourneerd, die via de webshop van Step2.nl zijn gekocht, zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor, zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. Step2.nl neemt geen verantwoording op zich indien het pakket zoek is geraakt. 
10.5 Wanneer u conform de instructies een product heeft geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen op uw bank- of girorekening teruggestort. 
10.6 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, komen de bovenstaande rechten van de koper automatisch te vervallen. 
10.7 De producten, die u via de webshop van Step2.nl heeft gekocht en betaald, kunnen niet geruild worden bij een dealer van STEP2 bij u in de buurt. Producten die u via de website heeft besteld en heeft betaald bij uw dealer kunnen wel bij uw dealer geruild worden.

11. Garantie
11.1 Op alle geleverde producten via de webshop van Step2.nl gelden dezelfde garantietermijnen als voor de producten welke gekocht zijn bij een dealer van STEP2 bij u in de buurt.

12. Reclamering
12.1 Reclamering vanwege het niet ontvangen van een (gedeelte van een) bestelling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging te gebeuren.
12.2 Reclamering vanwege gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. 
12.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Step2.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

13. Schadevergoeding                 
13.1 Step2.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. 
13.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Step2.nl komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc. 
13.3 Step2.nl is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade. 
13.4 Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Step2.nl ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Step2.nl en de koper is Nederlands recht van toepassing. 
14.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Step2.nl daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Step2.nl of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen van de Nederlandse wetgeving.

15. Nederlandse tekst prevaleert
15.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

16. Persoonsgegevens
16.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Step2.nl nageleefd. 
16.2 Step2.nl zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt. 

17. Prijzen
17.1 Step2.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.